Chester's Harley BBQ & Bikes presented by WR PRO BBQ Series I

Mesa, AZ
03/23/2012 - 03/24/2012


Grand Champion: TRUEBUD BBQ
Reserve Champion: Pig Skin BBQ

Overall:
1. TRUEBUD BBQ - 687.4284
2. Pig Skin BBQ - 681.7140
3. The Smoking Hills - 674.8572
4. Rock's BBQ - 670.2862
5. R&R BBQ - 666.2856
6. Rhythm 'n Que - 665.7142
7. Slap Yo' Daddy BBQ - 662.8572
8. 2 Worthless Nuts - 662.2854
9. IAB 30 BBQ - 659.4282
10. Route 66 Catering Crew - 658.2856
11. Little Miss BBQ - 657.1424
12. Big Rack BBQ - 654.8568
13. Trailhound Smokers - 649.1426
14. BAM BAM'S BBQ - 648.0002
15. Toys 4 BBQ'N - 642.8566
16. Kiss of Smoke BBQ - 642.8566
17. Squeal Team Six - 640.5716
18. Kegger's BBQ - 640.0002
19. Smokin' 101 BBQ - 639.4284
20. Loot N' Booty BBQ - 637.1424
21. Ranch 13 BBQ - 636.0004
22. Chubby Hubby - 635.4286
23. Lang BBQ Smokers - 635.4284
24. Karnivorous - 629.7138
25. Smokin Jack Wagons - 627.4286
26. Otis & the Bird - 625.1426
27. BBQ Magic - 618.2854
28. Johnny's Smokehouse - 611.4284
29. R Butts Don't Blow - 219.4286


Chicken:
1. R&R BBQ - 174.8572
2. Rhythm 'n Que - 173.1430
3. Pig Skin BBQ - 172.5714
4. TRUEBUD BBQ - 170.2858
5. Little Miss BBQ - 170.2856
6. The Smoking Hills - 169.7144
7. Kegger's BBQ - 168.5714
8. Slap Yo' Daddy BBQ - 166.8570
9. Big Rack BBQ - 166.2856
10. Lang BBQ Smokers - 166.2854
11. Chubby Hubby - 165.7142
12. Route 66 Catering Crew - 165.1428
13. Squeal Team Six - 164.0000
14. Toys 4 BBQ'N - 162.8572
15. IAB 30 BBQ - 162.8570
16. Johnny's Smokehouse - 162.8570
17. Trailhound Smokers - 160.5716
18. 2 Worthless Nuts - 159.9998
19. R Butts Don't Blow - 159.4286
20. Karnivorous - 159.4284
21. Otis & the Bird - 158.8570
22. Smokin' 101 BBQ - 158.2858
23. BAM BAM'S BBQ - 158.2858
24. Kiss of Smoke BBQ - 158.2856
25. Loot N' Booty BBQ - 158.2854
26. Rock's BBQ - 156.5716
27. BBQ Magic - 154.8570
28. Smokin Jack Wagons - 154.2858
29. Ranch 13 BBQ - 148.0000


Ribs:
1. Rock's BBQ - 176.5716
2. TRUEBUD BBQ - 176.5714
3. Pig Skin BBQ - 172.5714
4. Toys 4 BBQ'N - 172.0000
5. Little Miss BBQ - 172.0000
6. Big Rack BBQ - 172.0000
7. BAM BAM'S BBQ - 171.4286
8. IAB 30 BBQ - 166.8572
9. R&R BBQ - 166.8572
10. Route 66 Catering Crew - 166.2858
11. Rhythm 'n Que - 165.7140
12. Squeal Team Six - 163.4286
13. 2 Worthless Nuts - 162.2856
14. Slap Yo' Daddy BBQ - 161.7142
15. Kiss of Smoke BBQ - 161.7142
16. Loot N' Booty BBQ - 161.1430
17. The Smoking Hills - 159.4286
18. Trailhound Smokers - 157.7140
19. Chubby Hubby - 157.1428
20. Ranch 13 BBQ - 156.5716
21. Johnny's Smokehouse - 156.0000
22. Smokin' 101 BBQ - 152.5714
23. Lang BBQ Smokers - 152.0002
24. Smokin Jack Wagons - 151.4284
25. Kegger's BBQ - 150.8572
26. BBQ Magic - 150.8570
27. Otis & the Bird - 149.1428
28. Karnivorous - 148.5712
29. R Butts Don't Blow - 20.0000


Pork:
1. The Smoking Hills - 180.0000
2. Pig Skin BBQ - 174.8572
3. R&R BBQ - 173.1426
4. TRUEBUD BBQ - 170.2856
5. Ranch 13 BBQ - 169.7142
6. 2 Worthless Nuts - 169.7142
7. Kiss of Smoke BBQ - 169.1428
8. Squeal Team Six - 168.5716
9. BBQ Magic - 168.0000
10. Smokin' 101 BBQ - 166.8570
11. Slap Yo' Daddy BBQ - 165.7144
12. Rhythm 'n Que - 165.1428
13. Lang BBQ Smokers - 164.0000
14. Trailhound Smokers - 163.4286
15. Route 66 Catering Crew - 163.4284
16. Big Rack BBQ - 162.2856
17. Kegger's BBQ - 161.7146
18. IAB 30 BBQ - 161.1428
19. Little Miss BBQ - 161.1428
20. Rock's BBQ - 160.0000
21. Toys 4 BBQ'N - 159.9998
22. Karnivorous - 159.4286
23. Chubby Hubby - 157.1428
24. BAM BAM'S BBQ - 156.5714
25. Otis & the Bird - 156.0000
26. Smokin Jack Wagons - 154.2856
27. Loot N' Booty BBQ - 150.8570
28. Johnny's Smokehouse - 142.2856
29. R Butts Don't Blow - 20.0000


Brisket:
1. Rock's BBQ - 177.1430
2. 2 Worthless Nuts - 170.2858
3. TRUEBUD BBQ - 170.2856
4. Slap Yo' Daddy BBQ - 168.5716
5. IAB 30 BBQ - 168.5712
6. Smokin Jack Wagons - 167.4288
7. Trailhound Smokers - 167.4284
8. Loot N' Booty BBQ - 166.8570
9. The Smoking Hills - 165.7142
10. Route 66 Catering Crew - 163.4286
11. Karnivorous - 162.2856
12. Ranch 13 BBQ - 161.7146
13. Rhythm 'n Que - 161.7144
14. BAM BAM'S BBQ - 161.7144
15. Smokin' 101 BBQ - 161.7142
16. Pig Skin BBQ - 161.7140
17. Otis & the Bird - 161.1428
18. Kegger's BBQ - 158.8570
19. Chubby Hubby - 155.4288
20. Big Rack BBQ - 154.2856
21. Little Miss BBQ - 153.7140
22. Kiss of Smoke BBQ - 153.7140
23. Lang BBQ Smokers - 153.1428
24. R&R BBQ - 151.4286
25. Johnny's Smokehouse - 150.2858
26. Toys 4 BBQ'N - 147.9996
27. BBQ Magic - 144.5714
28. Squeal Team Six - 144.5714
29. R Butts Don't Blow - 20.0000